Dernek Tüzüğü

SMK

5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA GÖRE KURULAN DERNEK ANA TÜZÜĞÜ

5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA GÖRE KURULAN DERNEK ANA TÜZÜĞÜ

 

 

MADDE-1 DERNEĞİN ADI: SAMSUN MOTORSİKLET DERNEĞİ

 

MADDE -2 DERNEĞİN MERKEZİ: SAMSUN / MERKEZ

       Derneğin şubesi yoktur.

 

MADDE -3 DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN NE SURETTE FALİYETTE BULUNACAĞI:

Derneğin faaliyet alanı olarak öngörülen Samsun’da motosiklet kullanımının gelişip yayılması ve bu sporun çeşitli branşlarında amatör ruha sadık kalınmak kaydı ile aktif sporcu ve sporcu adaylarının bünyesinde toplayıp gözetmek (himaye etmek), çıkarlarını korumak, branşlarında yeteneklerini geliştirmelerine destek olmak, motosiklet kullanımını yaymanın yanı sıra doğru ve güvenli motosiklet kullanımını özendirmek, motosiklet kullanıcılarını bir araya getirmek ve düzenleyeceğimiz gezi turları ve aktiviteler ile motor tutkunlarının duygularını birlikte yaşamanı sağlamanın yanı sıra yeni dostluklar edinebilmektir. Yapılacak çalışmaların konu ve biçimleri şunlardır.

 

 • Samsun il sınırları dâhilinde motosiklet sporlarının çeşitli branşlarında kendi niteliklerine uygun faaliyet ve müsabakalar düzenlemek.
 • Türkiye’de düzenlenecek olan resmi, özel, milli, milletler arası ve ya mahalli platformlardaki faaliyet ve müsabakalara her platform organizasyonunun tabi bulunduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak (ve bu hükümlere riayet etmek) kaygı ile katılmak

 

A-TÜRKİYEDEKİ RESMİ FAALİYETLER VE MÜSABAKALAR:

Türkiye motosiklet federasyonu tarafından ve çatısı altında düzenlenen faaliyet ve müsabakalar

 

B-TÜRKİYEDEKİ ÖZEL FALİYET VE MÜSEBAKALAR:

Türkiye deki özel hukuk tüzel kişisi sıfatı taşıyan kuruluşların düzenleyecekleri faaliyet ve müsabakalar.

 

C- TÜRKİYEDEKİ MAHALLİ –RESMİ FAALİYET VE MÜSABAKALAR:

Beden terbiyesi bölge müdürlükleri çatısı altındaki Otomobil ve Motor sporları Temsilcilikleri tarafından düzenlenen faaliyet ve müsabakalar.

 

D- MİLLİ MÜSABAKALAR:

Yukarıdaki tanımlarda belirtilen her bir faaliyet ve müsabaka platformunda yalnızca Türk sporculara yönelik olma durumu kastedilmektedir.

 

E-MİLLETLER ARASI FAALİYET VE MÜSABAKALAR:

 • İlk üç tanımadaki faaliyet ve müsabaka faaliyet ve platformlarını yabancı sporculara izin alması kaydı ile açık olma durumu kastedilmektedir.
 • Derneğin amacı doğrultusunda, dernek mensuplarının motosiklet sporlarının gerekli kıldığı ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknik malzeme, materyal ve gereçlerin, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu, Dernek Kanunu ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yönetmeliği hükümleri gereğince dernek adına edinmek.
 • Derneğin amacına uygun spor alanları temin etmek,
 • Toplantılar geziler, spor müsabakaları ve faaliyet, piyangoları, balolar, eğlenceler, konferanslar düzenlemek, dernek adına bülten yayınlamak, gayrimenkul edinmek, dernek lokali açıp işletmek.

 

MADDE-4 DERNEĞE ÜYE OLMANIN ŞARTLARI:

 1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını doldurmuş ve TC vatandaşı olmak
 2. Ağır hapis cezası ile hükümlü olmayan
 3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına ve yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmayan,
 4. Derneğin amacını benimsemiş olan herkes derneğe üye olmak isteyen fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler, dernek amaç ve faaliyet konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik şartlarını belirtilen “Üyelik Bildirimi” ni doldurup dernek başkanlığına müracaat edenlerin, yönetim kurulu bu üyelik başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde kabul veya ret şeklindeki kararını bir yazı ile başvurana bildirir.

 

MADDE-5 ÜYELİK TÜRLERİ:

 1. DERNEK ÜYESİ (ASİL ÜYE) Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, üyelik ödentilerini zamanında ödemek derneğin toplum içinde olumlu görüntüsünü sürdüren asil üyelerdir.
 2. FAHRİ ÜYELER (ONURSAL ÜYE) Derneğin amaç ve faaliyetleri bölümlerinde gösterilen yardım ve desteği bulunan kimseler ile bu konularda uzmanlığı olan kimselere fahri dernek üyeliği verilir. Fahri üyelerin aidat ödeme, toplantılara katılma zorunluluğu yoktur ve genel kurullarda oy kullanamazlar.

 

MADDE-6 ÜYELİKTEN ÇIKMA:

 1. Özürsüz olarak çalışma ve toplantılara katılmamak, verilen görevleri yapmamak
 2. Derneklere üye olma hakkını yitirme ve dernek tüzüğü hükümleri ve Genel Kurul Kararlarına aykırı davranma, verilen ikazlara aykırı hareket etmek
 3. Yıllık aidat zorunluluğunu yerine getirmemek
 4. Dernek çalışmalarında doğruluk kurallarına uymamak, herhangi bir sebeple derneğe, işletmelerine ve ilgili kuruluşlara zarar veren üyeler dernek üyeliğinden yönetim kurulu kararı ile çıkartılır.
 5. Yukarıdaki nedenlerden, üyelikten çıkarılmaların haklı sayılamayacağı yönünde itiraz edilemez.

 

MADDE-7 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ:

 1. Dernek yönetim kurulu, kuracağı bir disiplin komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp, gerekiyorsa üyenin de savunmasını yazılı olarak aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını 2/3 çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir.
 2. Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı bıldırım tarihinden başlamak üzere (1) bir hafta içerisinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.
 3. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın genel kurulda red edilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içerisinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

 

MADDE-8 ÜYELERİN HAKLARI:

 1. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler, dernek üyeleri arasında dil, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez, eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeple ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.
 2. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı vardır.
 3. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
 4. Dernekten çıkmak için dernek üyeliğinden çıktığını bir yazı ile derneğe bildirmek yeterli sayılır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığından hak iddia edemez.
 5. Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesine güçleştirirci veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

MADDE-9 DERNEK ORGANLARI:

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

 

MADDE-10 GENEL KURUL:

 1. Olağan genel kurul toplantısı 2 yılda bir Şubat ayında yapılır.
 2. Yönetim ve Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
 3. Olağan genel kurul toplantılarının en geç 3 yılda bir yapılması zorunludur.

 

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurula toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

 

MADDE-11 GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ:

Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listelerini düzenler. Genel Kurula katılacak üyelere en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az 60 günden fazla olamaz.

İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına baslar. Ancak katılan üye sayısı yönetim kurulu ile denetim kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı üyelere aynı şekilde duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en az iki ay içerisinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve Genel Kurul toplantıları mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

En az üç aylık aidat borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamaz, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

 

MADDE-12 GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ:

 Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantı da çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

MADDE-13 GENEL KURULUN YAPILIŞ USULÜ:

 Denek Genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen Genel Kurul üyeleri kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, dernek başkanı ile sekreter tarafından bir tutanak ile saptanır.

Genel Kurul, dernek başkanının salt çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra dernek başkanı ya da yardımcısı veya görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere divana bir başkan, bir başkan yardımcısı ile bir katip seçilir.

Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Katip toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

 

MADDE-14 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

 Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak ya da biran önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularla, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 1. Dernek üye sayısının (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
 2. Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,
 3. Denetleme Kurulunun, dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı,
 4. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantısında ki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul gündemi çağrılanlarca düzenlenir ve gündeme madde eklenmesi veya çıkartılması önerisi yapılamaz.

 

 

MADDE-15 GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ:

 Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. T.C yasaları ile dernek tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli kararların alınması,
 2. Dernek organlarının seçilmesi,
 3. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısının görüşüp karara bağlanması,
 4. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 5. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 6. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 7. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
 8. Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yaptıkları itirazları hakkında karar verilmesi,
 9. Derneğin feshine karar verilmesi,
 10. Derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için karar verilmesi,
 11. Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

MADDE-16 YÖNETİM KURULU:

 Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

 1. Yönetim Kurulu iki yıllık süre için gizli oyla seçilmiş (5) asil (5) yedek üyeden oluşur. Seçimlerden önce Genel Kurul, Yönetim Kurulu asil ve yedek üye sayısını saptayabilir. (Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden az olamaz)
 2. Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerinde getirilmesinden sonra,üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması halinde mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 1. Yönetim Kurulu, derneği yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

 

MADDE-17 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Türk yasaları ve bu tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, Genel Kurul kararlarını almak, Genel Kurul kararlarını uygulamak.
 2. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine, bir kaçına veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.
 3. Çalışma dönemi faaliyet programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve Genel Kurulca onaylandıktan sonra uygulamak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 4. Geçen çalışma dönemi faaliyet raporu ve bilanço gelir gider çizelgelerini hazırlamak.
 5. Dernek başkanının önerisi üzerine üyelik niteliklerini yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken ceza ve uygulamaları yapmak.
 6. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelerine ve mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirmek.
 7. Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları ya da komiteler kurmak ve gereken kararları almak, derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek.
 8. İktisadi işletme yardımlaşma sandığı kurulmasına karar vermek.
 9. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak.
 10. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları ilgili yerlere bildirmek.
 11. Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği dernek mal varlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek.
 12. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının, kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

MADDE-18 DENETLEME KURULU:

Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile dernek iç denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

 1. Denetleme Kurulu Genel Kurulda gizli oy ile iki yıl için seçilmiş (3) asil ve (3) yedek üyeden oluşur.
 2. Denetleme Kurulu, denetleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar. Toplantı ve karar sayısı yeter ikidir.
 3. Denetleme Kurulu, derneğin amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek, Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek, Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkında incelemelerini bir raporla Genel kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

 

MADDE-19 ORTAK HÜKÜMLER:

Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste beş toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içerisinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurul kararı ile görevlerinden ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle kuruldan ayrılan üyelerin yerine ilk sırada bulunan yedek üye yedi gün içinde asil üyeliğe çağrılır.

 

MADDE-20 ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRLMESİ:

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba ana adları, doğum yeri ve tarihleri, nüfusa kayıt oldukları yerleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkü amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE-21 ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE:

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde harcama yetkileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

 

MADDE-22 DERNEĞİN GELİRLERİ:

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Giriş aidatı
 2. Yıllık aidat; üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olup dernek üyelerinin ödeyeceği aidat miktarı Genel Kurulca belirlenir. Aidat miktarı aylık 1 TL, yıllık 12 TL’dir.
 3. Dernek taşınır ve taşınmaz malların ile haklarının kiraya verilmesinden,
 4. Dernekçe yapılan her türlü yayınlar (dergi ve gazete gibi), tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, spor yarışması, konferans, toplantı, kurslar, festival ve gösteri ile benzer düzenlemelerden elde edilen gelirler.
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak her türlü bağış ve yardımlar,
 6. İktisadi işletmeler lokal ve yardımlaşma sandığından gelirler.
 7. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan Mülki Amirliğe önceden bilgi vermek suretiyle ayni ve nakdi yardım alabilir, nakdi yardımın bankalar aracılığı ile olması zorunludur.

 

MADDE-23 DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Dernek faaliyet ve hizmetlerinde kullanılmak üzere, kullanılacak yerini belgelendirmek şartıyla, dernek üyelerinden veya yönetim kurulu üyelerinden borç alınabilir. Borçlanma şekli borcu verilen üyenin yazılı beyanı ve Yönetim Kurulunun kararı ile yapılabilir. Borcun ödenmesi durumunda yine alıcının borcun kendisine iade yapıldığına dair beyanı Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

 

MADDE-24 GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:

Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.

 1. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, Dernek Yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Ayni bağış ve yardımlar içinde rayiç bedel üzerinden alındı belgesi düzenlenir.
 2. Dernek adına gelir toplamakla yetkili ve görevli olan kişiler tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde derneğin bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtası ile gönderir. Ancak tahsilâtı o yılın ocak ayında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 maddesi uyarınca gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve genel bütçe kanunları ile tespit edilen maaş katsayısının bin (1.000) rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri derneğin hesabına yatırmak veya göndermek zorundadır.
 3. Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili kişinin imza sirküsünün yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
 4. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura alınır. Belirtilen belgenin alınmaması halinde harcama belgesi düzenlenir.
 5. Belgelendirilmeyen giderler için Vergi Usul Kanununun 234’üncü maddesinde yer alan gider pusulasındaki asgari bilgileri bulunduracak şekilde gider makbuzu düzenlenir.
 6. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi 5253 sayılı yasa uyarınca basımevlerine bastırılır. Bu alındı belgesinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması, derneklere verilmesi, kullanıcıların denetlenmesi İçişleri ve Maliye Bakanlığınca düzenlenecek yönetmeliklerle belirlenir. Alındı belgelerinin noterden veya dernekler biriminden onaylı olması zorunlu olup, alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanların açık kimlik ve imzası bulunur.
 7. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek, bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

 

MADDE-25 BEYANNAME VERME DERNEKLERİN DENETİMİ:

Dernekler kanunun 19. maddesi uyarınca yılsonu itibariyle faaliyetlerin, gelir ve gider işlemlerini sonuçlarını gösterir düzenlenecek beyannameyi her yıl nisan ayı sonuna kadar mülki idari amirliğine vermekle yükümlüdür.

Dernekler, kanunun 19. Maddesinin 2’ye 3 bentlerinde belirtilen hususların tespiti amacıyla içişleri bakanlığınca ve mülki idare tarafından yine kanunun 9. Maddesi gereğince iç denetim yapılır.

 

MADDE-26 DERNEĞİN TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DEFTERLER:

Derneğin üye kayıt defteri, hesap ve kayıtları. Mali durum ve faaliyet sonuçları ile ilgili usul ve esasları; 05.03.2013 gün ve 25070 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ derneklerin tutacakları defter, muhasebe hesap kayıtları ile ilgili usul ve esaslara dahil yönetmelik” hükümlerine göre yürütülür.

Tutulacak defterler şunlardır;

Dernek işletme hesabı esasına tabi olduğu zaman,

 • Üye Kayıt Defteri
 • Karar Defteri
 • İşletme Defteri
 • Demirbaş Defteri
 • Evrak Kayıt Defteri
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Tutulur ve bu defterlerin noter veya dernekler birimince tasdiki zorunludur. Bilanço esasına geçildikten sonra tekrar İşletme Hesabı esasına dönülemez.

Tutulması zorunlu defterlerin işlevleri ve diğer tutulacak yardımcı defterler aşağıda gösterilmiş.

 1. Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, üyelikten ayrılma ya da çıkarılma tarihleri ve tahsil edilen aylıklar bu deftere yazılır.
 2. Karar Defteri: Yönetim Kurulunun Olağan ve Olağanüstü toplantılarının kararları, Yönetim Kurulunca alınan tüm faaliyetler, etkinlikler, harcama, işlem vb gibi kararlar tarih ve sayı sırası ile bu deftere yazılır veya kararların yazıldığı kağıtlar imza ve mühürlenerek bu sayfaya yapıştırılır.
 3. Envanter Defteri: Derneğin yılsonu itibari ile alacakları, borçları, parası ve demirbaşları
 4. İşletme Defteri ya da Bilanço Esası Defter: Dernek adına alınan paralar, alındıkları yerler, alınma nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, alacaklar, borçlar ve varlıklar gereken deftere açık ve düzenli olarak işlenir.
 5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş numaraları, verildiği kimseler, veriliş ve iade tarihleri, alınan tutarlar, ilgililerin imzaları bu deftere işlenir.

 

MADDE-27 TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi Genel Kurulca yapılır. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki; tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

Tüzük değişikliğinin tescili dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

 

MADDE-28 DERNEKLERİNTÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI:

Dernekler kuruluş bildirimi ve eklerinin merkezinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanır. Kuruluş bildirisine, kurulacak derneğin adı, ikametgâh adresi, kurucuların ad ve soyadları, doğum tarihi ve yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer, mesleği ve sanatı, tabiiyeti ve ikametgâhlarının belirtilmesi ve bu bildirim ile dört adet dernek tüzüğünün tüm kurucular tarafından imzalanmış olması zorunludur. Dernek organlarının oluşmasına kadar dernek işlemlerini yürütmeye, derneği temsil etmeye, geçici Yönetim Kurulu üyelerinin adı soyadı ve ikametgâhları ile yapılacak yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı ve adresleri de belirtilir. Bildiri ve belgelerin alındığı anda ilgili mülki amirlikçe bir alındı belgesi verilir.

 

MADDE-29 İLK GENEL KURUL TOPLANTISI:

Dernekler tüzüklerini idareden yapılan yazılı tebligatı izleyen altı ay içerisinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde mahalli mülki amirin talebi üzerine Sulh Hukuk Hâkimliğince kendiliğinden dağılmış sayılmasına karar verilir.

 

MADDE-30 DERNEĞİN FESHİ, İNFİSAHI VE MALLARIN TASFİYESİ:

Derneğin feshi, infisahı dernekler kanunu, Türk Medeni ve diğer kanunlar hükümlerine göre yapılır. Dernek Genel Kurul üyelerinin en az (2/3)’ünün bulunacağı olağan veya olağanüstü genel kurulda toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çokluğu ile karar verilir.

İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci toplantıda Genel Kurul üyelerinin katılımı ne olursa olsun derneğin dağılması, fesih konuları görüşülür. Ancak dağılma ve fesih kararı hazır bulunan üyelerin (2/3) oy çoğunluğuyla alınması zorunludur.

Derneğin fesih veya dağılmasına karar verilmesi, Yönetim Kurulu tarafından (5) gün içinde en büyük mülki amirliğe bildirilir. Derneğin feshi ve dağıtılmasına karar verilmesi durumunda, Genel Kurulca üç kişilik tasfiye komisyonu oluşturulur.

Derneğin Genel Kurul Kararı ile feshine karar verilmesi halinde tüm artan mal varlığı, nakit değerleri ve diğer yasal hakları Akçaabat Belediye Başkanlığına devredilir.

Derneğin mahkeme kararı ile feshine veya dağılmasına karar verilmesi halinde tüm mal varlığı ve yasal hakları aynı amaç ile faaliyet gösteren bir derneğe devredilir.

 

MADDE-31 HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında mevcut olmayan hüküm hususlarında 5253 Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

DERNEK YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

Ömer ABANOZ                                   Ercan SEMİZOĞLU                                  Yaşar CENGİZ

     Başkan                                           Başkan Yardımcısı                                Başkan Yardımcısı

 

Murat DEMİRATAR                 Bilal KIZILDAĞ            Muharrem KEFELİ            Volkan YALDIZ

        Yazman                                  Sayman                              Üye                                 Üye